ഇതാണ് ഹേമ. എന്തൊരു മുല! എന്തൊരു ചന്തി! എന്തൊരു പൂറ്! Hema the Mallu lady taking bath

-->